Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


jarjestyssaannot

Kiinteistöosakeyhtiö Artin järjestyssäännöt

Hyväksytty Kiinteistöosakeyhtiö Artin ylimääräisessä yhtiökokouksessa 9.12.2016, 9§ muutettu hallituksen kokouksessa 29.5.2017

Järjestyssäännöt koskevat kaikkia Kiinteistöosakeyhtiö Artin tiloissa asuvia ja ovat voimassa toistaiseksi. Nämä järjestyssäännöt kumoavat kaikki aiemmat annetut järjestyssäännöt.

1 § Soveltamisala

Sen lisäksi, mitä vuokrasopimus, kiinteistöosakeyhtiön hallituksen tai isännöitsijän määräykset ja ohjeet, yleiset lait ja asetukset ja järjestyslaki määräävät, noudatetaan Kiinteistöosakeyhtiö Artin omistamissa rakennuksissa sekä niiden läheisyydessä näitä järjestyssääntöjä.

2 § Järjestysmääräysten rikkominen

Järjestyssääntöjen rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden tai vuokrasopimuksen purkamisen. Jos asukas on saanut kaksi hallituksen antamaa kirjallista varoitusta, voidaan hänen vuokrasopimuksensa purkaa.

3 § Yleiset järjestystä koskevat määräykset

Kiinteistössä ja piha-alueella on käyttäydyttävä siten, että asukkaiden asu-misviihtyvyyttä ei kohtuuttomasti huononneta. Tilojen käyttäjien on huolehdittava siitä, että heidän vieraansa noudattavat näiden järjestyssääntöjen määräyksiä.

4 § Yörauha

Kello 22–07 välisenä aikana on laulu, soitto, kovaääninen tv:n, radion, stereoiden ynnä muiden vastaavien käyttö ja kaikenlainen muu melun aiheuttaminen kiellettyä. Mikäli kysymys on satunnaisesta häiriöstä, jonka syntymistä ei voida välttää, on asiasta riittävän ajoissa etukäteen sovittava niiden asukkaiden kanssa, joita häiriö tulisi koskemaan. Yörauhan ulkopuolella ei kovaäänisen metelin aiheuttaminen perusteetta ole suotavaa.

5 § Tiloista huolehtiminen

Tilojen käyttäjien tulee huolellisesti hoitaa tiloja, ja tilan käyttäjä on korvausvelvollinen luonnollisen kulumisen ylittävästä vahingosta. Vesivuodoista, muista johtovaurioista ja rakenteesta johtuvista sisäpuolisista vioista on viipymättä ilmoitettava isännöitsijälle tai huoltoyhtiölle. Jos joku rikkoo kalusteita tai ikkunoita tai muuten vahingoittaa kiinteistöä, on hän velvollinen ilmoittamaan tekemästään vahingosta isännöitsijälle. Jos joku huomaa edellä mainittua vahinkoa tehtävän, hän ilmoittakoon vahingosta ja sen tekijästä isännöitsijälle.

6 § Ongelmajätteet

Viemäreihin ei saa kaataa tai päästää jätteitä, jotka saattavat aiheuttaa niiden tukkeutumisen tai vaurioitumisen. Ongelmajätteet tulee toimittaa kierrätysohjeiden mukaisesti asianmukaisiin paikkoihin.

7 § Vaarallisten aineiden säilytys

Vaarallisten aineiden säilyttämisessä tulee noudattaa räjähdeasetuksia ja lakeja.

8 § Kotieläimet

Rakennusten ulkopuolella kotieläimet on pidettävä kytkettyinä, eivätkä ne saa häiritä asukkaita. Kotieläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkialueilla ja niiden välittömässä läheisyydessä. Kotieläimet eivät saa liata rakennuksia, piha-alueita tai istutuksia. Eläimen ulkoiluttaja on velvollinen siivoamaan aiheutuneen sotkun välittömästi.

9 § Huoneiston remontoiminen

Huoneistoa ei saa remontoida eikä siellä saa tehdä rakenteiden muutostöitä ilman isännöitsijän tai huoltoyhtiön lupaa.

Mahdollisen astianpesukoneen saa asentaa vain ammattipätevyyden hankkinut henkilö ja asukkaan on huolehdittava kaapiston palauttamisesta alkuperäiseen tilaansa astianpesukoneen poistamisen yhteydessä. Mahdollisen astianpesukoneen asennuksen yhteydessä tulee asentaa myös vuotokaukalo ja takaiskuventtiili.

10 § Huoltotoimet asunnossa

Mikäli huoneiston huolto- ja kunnossapitotoimet sitä vaativat, on kiinteistöosakeyhtiön hallituksen tai isännöitsijän valtuuttamilla henkilöillä oikeus päästä asukkaan huoneistoon. Oikeutta käyttävän tahon on mahdollisuuksien mukaan sovittava asiasta etukäteen asukkaan kanssa.

11 § Yleisten tilojen käyttäminen

Kiinteistön yleisiä tiloja ovat kerhohuoneet, saunat, kuntosali, grillipaikka ja pesutupa. Yleiset tilat tulee varata aina ennen käyttöä kuntosalia lukuunottamatta. Grillipaikkaa ei saa varata. Varaus tulee aina perua tilaisuuden tai tarpeen peruuntuessa tai siirtyessä. Yleiset tilat tulee jättää käytön jälkeen siistiin kuntoon.

Kerhohuoneen käyttäminen on sallittua vain kello 09-22 välisenä aikana. Kerhohuoneen käytössä tulee ottaa erityisen hyvin huomioon yörauha ja kerhohuoneen yläpuolella asuvien asukkaiden tilanne.

Taloyhtiön saunat ovat lämpiminä varauskalenterissa osoitettuina aikoina. Saunaan saa kullakin huoneistolla olla korkeintaan yksi tuleva varaus kerrallaan.

Pesutupaa saa käyttää 07-22 välisenä aikana. Pesutupaan ei saa jättää yli vuorokaudeksi asukkaiden tekstiilejä tai muuta irtaimistoa.

Grillipaikan käyttö on sallittua vain 09-22 välisenä aikana. Grillihiiliä ja sytytysnestettä ei saa jättää tai säilyttää piha-alueella.

12 § Ovien lukitseminen

Yleisten tilojen ovet on pidettävä lukittuna ja niistä kuljettaessa on käyttäjän huolehdittava siitä, että ovet pysyvät lukossa. Rappukäytävien ovien on syytä olla suljettuna ellei pakottava syy, kuten muutto, tätä estä.

13 § Tomuttaminen ja tuuletus

Mattojen tomuttaminen ja vuodevaatteiden puisteleminen on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatuilla paikoilla. Tomuttaminen on sallittua vain yörauhan ulkopuolella. Huoneistokohtaisilla parvekkeilla on sallittu ainoastaan liinavaatteiden tuuletus ja pukimien harjaaminen kaiteiden sisäpuolella. Huoneistoja ei saa tuulettaa porrashuoneisiin.

14 § Kellarien säilytystilat

Asukkaille on varattu säilytystilaa, jonka ulkopuolella ei saa säilyttää tavaraa. Kiinteistöhuollolla on oikeus poistaa varastotilojen käytäville ja muihin sopimattomiin paikkoihin jätetyt tavarat. Tulenarkojen nesteiden ja kaasujen säilytys kellaritiloissa on ehdottomasti kielletty. Kellarikäytävät on paloturvallisuuden vuoksi pidettävä tyhjinä. Esineiden jättäminen käytäville ”saa ottaa” –lapuilla on ehdottomasti kielletty.

15 § Ajoneuvojen pysäköinti

Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain merkityille pysäköintipaikoille. Asukas voi vuokrata isännöitsijätoimistosta numeroidun pysäköintipaikan itselleen. Luvaton pysäköinti numeroidulla pysäköintipaikalla on kielletty. Pysäköintipaikan vuokrattuaan asukkaalla on lupa merkitä vuokraamansa paikka haluamallaan tavalla paikan numeroa kuitenkaan peittämättä. Merkintä on poistettava pysäköintipaikan vuokrasuhteen päätyttyä. Polkupyörät ja vastaavat liikuntavälineet on sijoitettava niille varattuihin paikkoihin.

16 § Yhteiset tilat ja piha-alueet

Rakennusten yhteiset tilat ja piha-alueet on pidettävä siisteinä. Jätteet on kuljetettava kierrätysohjeita noudattaen niille varattuihin säiliöihin. Urheiluvälineiden, leikkikalujen, lastenrattaiden ja muiden vastaavien tavaroiden säilyttäminen porraskäytävissä ja muissa yhteisissä tiloissa on kiellettyä, ellei säilytystä ole erikseen sallittu.

17 § Tupakointi

Tupakointi on kiellettyä sisätiloissa mukaan lukien huoneistot ja porrashuoneet. Myös parvekkeella tai ulkona tupakoitaessa tupakoitsijan on huolehdittava, ettei haju eikä savu leviä yleisiin tiloihin tai asuinhuoneisiin.

18 § Muutokset järjestyssääntöihin

Muutokset näihin sääntöihin tekee kiinteistöosakeyhtiön hallitus.

jarjestyssaannot.txt · Viimeksi muutettu: 2017/05/29 18:21 / pollari

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki