Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


asukastoimikunta

Asukastoimikunta

Asukastoimikunnan puheenjohtajana vuonna 2018 toimii Susanna Luukinen (email: asukastoimikunta (ät) koyartti.fi).

Muut asukastoimikunnan jäsenet ovat Krista Autio (varapuheenjohtaja), Kaarle Telivuo (taloudenhoitaja), Tuomas Puumalainen, Emmi Puumalainen ja Iiris Liuhala.

Asukastoimikunnan tehtävänä on mahdollistaa asukkaille kiinteistön kehittäminen ja omaehtoisen toiminnan luominen sekä ehdotusten tekeminen kiinteistöosakeyhtiön hallitukselle. Tätä tarkoitusta varten kiinteistöosakeyhtiön hallitus antaa vuosittain määrärahan asukastoiminnalle.

Seuraava kokous

Asukastoimikunnan seuraava kokous ilmoitetaan myöhemmin.

Asukastoimikunnan päätökset

Päätökset tulevat tähän myöhemmin

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ ARTIN ASUKASDEMOKRATIAOHJESÄÄNTÖ

Hyväksytty asukaskokouksessa 15.12.2016

1§ Asukasdemokratian mukaista päätösvaltaa Kiinteistöosakeyhtiö Artin asukkaat käyttävät asukkaiden kokouksessa.

2§ Äänioikeus asukkaiden kokouksessa on huoneistoja edustavilla henkilöillä. Yhden huoneiston asukkailla on käytössään yksi ääni, jota käyttää kyseisen huoneiston asukkaiden keskuudestaan valitsema edustaja. Läsnäolo- ja puheoikeus on kuitenkin kaikilla talon asukkailla.

3§ Asukkaiden kokous on pidettävä sääntömääräisesti vähintään kaksi (2) kertaa vuodessa, kerran syys-joulukuussa ja kerran tammi-toukokuussa. Asukkaiden kokous on viipymättä kutsuttava koolle, mikäli 1/10 huoneistoista sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten asukastoimikunnalta kirjallisesti vaatii.

4§ Asukkaiden kokouksen kutsuu koolle asukastoimikunta. Asukkaiden kokous kutsutaan koolle talon ulko-oviin asetettavalla ilmoituksella vähintään kahta viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksen ajan ja paikan lisäksi käsiteltävät asiat. Kokous on päätösvaltainen, mikäli vähintään 4 huoneistoa on kokouksessa edustettuna.

5§ Päätökseksi asukkaiden kokouksessa tulee enemmistön mielipide, ellei muista säännöistä, ohjesäännöistä tai laista muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaalissa arpa.

6§ Asukkaiden kokous valitsee asukastoimikuntaan puheenjohtajan sekä vähintään 4 ja enintään 10 jäsentä vuodeksi kerrallaan. Kunkin taustajärjestön asumisoikeutta käyttäviä henkilöitä (Karjalainen Osakunta, Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Pohjalaisten Talosäätiö Ostrobotnia) tulee asukastoimikuntaan valita vähintään yksi henkilö, mikäli heitä on asukastoimikuntaan ehdolla. Asukkaiden kokous voi katsoessaan tarpeelliseksi erottaa asukastoimikunnan tai sen jäsenen kesken toimikauden.

7§ Asukastoimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

8§ Asukastoimikunta on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, kokouksessa läsnä. Asukastoimikunnan päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaalissa arpa.

9§ Asukastoimikunnan tehtävänä on toimia asukkaiden yhteisten toimintojen järjestäjänä sekä asukkaiden etujen valvojana. Asukastoimikunta valmistelee asiat asukkaiden kokoukselle ja panee kokouksen tekemät päätökset täytäntöön. Asukastoimikunnalla on oikeus talon asukkaiden nimissä esittää asioita taloyhtiölle ja talon hoidosta vastaaville henkilöille. Asukastoimikunnalla on oikeus käytettävissä olevien varojen puitteissa suorittaa hankintoja talon asukkaiden yhteiseen käyttöön.

10§ Asukastoimikunnalla on tilinpitovelvollisuus. Asukkaiden kokous käsittelee tili- ja vastuuvapauden kautensa päättävän asukastoimikunnan tilinpäätöksen valmistuttua. Tilinpäätös tulee tehdä toimikautta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä ja toimitettava Kiinteistöosakeyhtiö Artin hallitukselle.

11§ Muilta osin sovelletaan, mitä laissa on säädetty.

12§ Näitä sääntöjä voidaan muuttaa hyväksyttämällä muutokset asukkaiden kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) äänienemmistöllä.

asukastoimikunta.txt · Viimeksi muutettu: 2018/04/19 20:52 / Anssi Vainikka

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki